لیست اسامی برندگان جشنواره تیرگان 99 به شرح ذیل می باشد. به زودی نحوه دریافت هدایا به برندگان اعلام خواهد شد


شماره تماس

نام

ردیف

۹۳۸۲۷۹۷۷**

 ارغوان نیازپور

1

۹۱۲۸۴۵۶۷**

 اکرم ظهیری فرد

2

۹۱۲۲۶۰۰۷**

 معصومه قربانژاد

3

۹۱۸۱۷۳۳۱**

 منیژه امیدی فر

4

۹۳۶۳۹۸۴۳**

 مهسا نجفی 

5

۹۱۵۵۶۳۱۳**

اسماء درمیانی

6

۹۱۹۶۴۸۲۱**

اعظم جودی کیواج

7

92224979**

ماه نسا فرید

8

۹۰۱۲۹۹۵۴**

اکرم قاسم‌پور

 

9

۹۱۵۱۰۹۸۸**

الناز سلطانی

10

۹۲۱۶۲۹۷۳**

الهام آبشری

11

۹۱۵۳۲۲۴۰**

الهه اهنگري

12

۹۱۰۳۶۰۸۱**

الهه حیدری

13

۹۳۶۴۸۰۶۴**

آذرسرابی

14

۹۱۲۷۹۱۸۶**

آذرمحمدی

15

۹۱۵91056**

امیر عرفانیان

16

۹۳۵۸۷۳۰۸**

بهار مهرابی

17

۹۳۵۲۲۶۶۳**

بهار میرجوادی

18

93961630**

زهرا مالچی 

19

93624075**

مصطفی آذری نوجوکامبری

20

۹۰۵۲۰۷۷۹**

پرستو صفائی مهنه

21

۹۰۱۷۰۸۸۹**

پریسا هوشیاری

22

۹۱۲۱۸۳۲۸**

ترگل آشوری

23

۹۰۳۳۱۳۳۷**

حسنا عرفانی

24

۹۳۰۱۹۳۱۹**

حمیده کشتکار 

25

۹۱۲۵۶۵۱۱**

راحله داودآبادی فراهانی 

26

۹۳۶۸۱۱۷۰**

راضیه رفیعی

27

۹۳۵۷۵۰۶۱**

رقیه ملکی

28

۹۱۲۵۲۳۷۶**

رکسانا دانیال

29

۹۱۶۸۹۹۳۴**

روشنک شیخ زاده

30

۹۳۸۸۲۱۶۷**

ریحانه صالح علیپور

31

۹۱۲۷۲۰۵۷**

زهرا عبدالله زاده

32

۹۱۵۱۶۱۱۷**

زهره قربانی راد

33

۹۳۷۶۸۹۴۳**

سارا احمدی

34

۹۱۵۵۶۵۰۶**

سیده ملیکا امیرآبادی زاده

35

۹۱۶۸۳۵۳۱**

سارا لرکی

36

۹۱۹۰۷۴۳۳**

سحر بابائی

37

۹۳۹۶۴۲۹۹**

سحر منتظری

38

۹۱۵۵۲۱۶۵**

سعيده دلپذير

39

۹۱۲۹۳۴۳۱**

سمانه قاسمی 

40

۹۱۵۳۰۲۵۵**

سمانه قائنی

41

۹۱۲۰۷۴۱۲**

سمن شیشه چی 

42

۹۱۵۸۶۱۹۴**

سمیرا خراشادی

43

93688093**

مریم السادات موسوی نژاد

44

۹۹۳۱۴۴۰۵**

سمیه قاسمی 

45

۹۱۹۳۶۳۱۷**

سوسن هداوند

46

۹۳۶۰۵۷۹۵**

سيده مرضيه دستي گردي

47

۹۱۸۸۱۲۲۴**

شقايق طهماسبي

48

۹۱۵۸۶۳۹۵**

شکیبا شمشیرگران

49

۹۱۲۵۶۶۹۶**

شکیبا غفاری

50

۹۱۵۵۱۹۵۵**

شهرزاد شفیق

51

۹۱۲۴۰۴۴۹**

شهرزاد هرمزی

52

۹۱۵۵۱۸۶۱**

شهلا مهرآبادی 

53

۹۱۲۷۱۵۹۰**

شیرین نادری

54

۹۰۳۶۱۸۲۲**

شیوا مصطفی زاده

55

۹۳۷۱۰۰۹۵**

عارفه حیدرزاده

56

۹۱۵۸۶۴۵۱**

عالیه بهدانی

57

۹۱۵۱۶۳۲۳**

عالیه دولت دوست

58

۹۳۸۳۵۴۲۰**

غزال مرتضوی

59

۹۹۱۷۹۲۹۵**

فاطمه ابراهیمی

60

۹۱۵۳۰۴۱۷**

فاطمه افشار برجی

61

۹۱۵۹۲۳۶۹**

فاطمه افشار توکلی

62

۹۱۵۲۲۸۴۳**

فاطمه راثی

63

۹۱۵۵۴۳۲۸**

فاطمه وارسته 

64

۹۳۰۴۶۷۲۵**

فتانه ملکی

65

۹۳۷۹۴۲۳۹**

فرزانه  ربانی

66

۹۳۶۹۸۳۷۹**

فرزانه خرم نژاد

67

۹۳۹۸۰۸۱۸**

فرشته بشپول

68

۹۱۲۲۶۱۸۹**

فریناز هندیجانی

69

۹۳۸۴۸۸۵۹**

کتایون خیری 

70

۹۲۲۲۳۹۲۱**

گلبرگ شریفی

71

۹۱۲۰۹۳۹۲**

مائده سیدی

72

۹۳۷۶۳۴۳۸**

مبینا سلمانی

73

۹۱۵۱۴۰۲۴**

مجتبي نيك فرجام 

74

۹۱۵۵۱۴۹۱**

محمد توکلی فرید

75

۹۱۵۳۳۸۰۳**

مرضیه مخدومی

76

۹۳۵۴۴۰۵۳**

مریم پشم فروش 

77

۹۱۹۲۱۳۲۰**

مریم مه بادی 

78

۹۱۵۱۳۰۰۱**

مژده دل قندی

79

۹۱۵۱۶۳۱۶**

مژده مهردادیان

80

۹۳۵۷۸۳۳۶**

مژگان حبیب پور

81

۹۲۲۵۳۷۰۶**

مطهره کریم زاده

82

۹۱۳۱۶۳۰۸**

مليحه افشاررئوف 

83

۹۱۲۲۳۷۴۹**

منیر علی اکبری

84

۹۱۸۱۷۳۳۱**

منیژه امیدی فر

85

۹۱۵۵۱۷۳۶**

مهدی نجفی

86

۹۱۹۸۵۷۶۳**

مهدیه ده نمکی

87

۹۱۰۵۴۸۶۴**

مینا چهاری

88

۹۳۵۸۵۴۸۴**

مینا حاتمی

89

۹۹۰۶۱۷۴۳**

مینا عزیزی 

90

۹۱۵۹۶۱۰۹**

ناهید نورس 

91

۹۱۵۸۲۵۵۳**

ندا بهشتی فرد

92

۹۱۳۹۰۶۸۳**

نسرین خانلاری

93

۹۱۰۳۰۴۹۰**

نصیبه سلیمی

94

۹۱۲۴۱۹۸۹**

نگار روحانی

95

۹۱۲۷۲۱۴۴**

نوشین بیوک

96

۹۰۲۷۱۶۰۸**

نیلوفر کریمی

97

۹۱۲۶۹۰۱۳**

هانیه لیکایی

98

۹۰۲۲۲۰۵۰**

هلنا حکیمیان

99